Privacyverklaring  

Fotoclub Beyond Basics, clubavonden houdend aan Boven Westerdiep 86H, 9641 LK Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Boven Westerdiep 86H, 9641 LK Veendam
www.beyondbasics.nl

A.H.M. de Vos is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotografieclub Beyond Basics.
Zij is te bereiken via beyondbasicsfoto@gmail.com en/of tel.nr. 06 51 967 769

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotoclub Beyond Basics verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze fotografieclub en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld voor een profiel op onze website (alleen voor leden)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of fotoclub heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via beyondbasicsfoto@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotoclub Beyond Basics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie als lid van onze fotografieclub
  • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken binnen de fotografieclub uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen binnen onze fotografieclub

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotoclub Beyond Basics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotoclub Beyond Basics) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotoclub Beyond Basics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

NAW-gegevens/persoonsgegevens

Tot 1 jaar na verlaten fotografieclub

Foto’s website

Direct na verlaten fotografieclub van de website verwijderd

Foto’s social media diensten

Direct na verlaten fotografieclub van diensten (Facebook en Google) verwijderd


Delen van persoonsgegevens met derden

Fotoclub Beyond Basics verstrekt uitsluitend aan derden, enkel en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotoclub Beyond Basics gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotoclub Beyond Basics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar web.beyondbasics@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Fotoclub Beyond Basics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotoclub Beyond Basics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via beyondbasicsfoto@gmail.com